OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY
internetového obchodu DOLCE MODA


I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami vznikající z kupních smluv (dále jen „smlouva“) uzavíraných mezi obchodní společností JORRIES MARKETING s.r.o., IČ: 04805011, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 253904, jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a zákazníkem jako kupujícím (dále jen „kupující“, kupující a prodávající dohromady dále jen „smluvní strany“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího JORRIES MARKETING s.r.o. (dále jen „internetový obchod“).
 2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu. Kupující v rámci přijetí nabídky vždy označením zvláštního políčka potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami řádně seznámil a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky tak jsou mezi smluvními stranami závazné v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).
 3. Kupujícímu je aktuální znění těchto obchodních podmínek kdykoliv přístupné prostřednictvím webových stránek internetového obchodu.
 4. Předmětem koupě je italské módní zboží a doplňky a „outletové“ zboží vystavené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „zboží“).
 5. Outletovým zbožím se rozumí zejména zboží výprodejové, které výrobce již nevyrábí, sezónní zboží, zboží z nadměrných zásob výrobce, neaktuální zboží z neaktuálních kolekcí výrobce. U outletového zboží může být omezený výběr velikostí, barev, modelů apod., dále některé kusy zboží mohou být se znehodnocenými visačkami nebo zcela bez visaček.
 6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v konkrétní kupní smlouvě. V takovém případě mají tato odchylná ujednání v kupní smlouvě přednost před ustanoveními obsaženými v těchto obchodních podmínkách.
 7. Kupující bere na vědomí, že znění obchodních podmínek může být ze strany prodávajícího měněno. Učiněnými změnami obchodních podmínek účinných po uzavření kupní smlouvy s kupujícím nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran, která vznikla za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změny obchodních podmínek musí být učiněny v písemné formě.

II. Uzavření smlouvy

 1. Součástí internetového obchodu jsou mimo jiné katalog zboží a nákupní systém. U každého zboží je v katalogu uvedeno jeho specifikace a skladová dostupnost. Uvedení zboží v katalogu je nabídkou na dodání tohoto zboží ze strany prodávajícího ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
 2. Při tvorbě přijetí nabídky kupující zadává své identifikační, fakturační a kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy pro vzájemnou komunikaci a adresy pro doručení zboží, volí z možných způsobů dopravy a platby a zadává platební údaje. Před odesláním přijetí nabídky jsou kupujícímu zobrazeny veškeré zadané údaje a seznam kupovaného zboží s uvedením celkové ceny, zahrnující cenu zboží, cenu za dodání, cenu za případné související služby a veškeré příslušné daně a poplatky.
 3. Kupující si musí v internetovém obchodu vytvořit uživatelský účet k možnosti nákupu, v němž ukládá zadávané údaje a v rámci nějž může spravovat své nákupy. Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen chránit heslo před třetími osobami. Prodávající je oprávněn uživatelský účet smazat z důvodu jeho neužívání delším než 12 měsíců. Prodávající neodpovídá za jakoukoliv ztrátu dat uložených v uživatelském účtu ani za případnou nedostupnost služby uživatelského účtu.
 4. Kupující má v jakémkoliv okamžiku až do odeslání přijetí nabídky možnost kontrolovat a měnit zadané údaje. Přijetí nabídky je kupujícím odesláno učiněním posledního kroku v rámci nákupního systému, které je označeno tlačítkem „potvrdit objednávku“. Po učinění tohoto kroku je přijetí nabídky kupujícím závazné a je odesláno do sféry prodávajícího.
 5. Před odesláním přijetí nabídky je kupující vždy též seznámen se zněním těchto obchodních podmínek a označením zvláštního políčka s nimi uděluje souhlas.
 6. Po odeslání přijetí nabídky je kupujícímu zaslán e-mail potvrzující doručení tohoto přijetí nabídky prodávajícímu.
 7. Smlouva je uzavřena, jakmile kupující odešle přijetí nabídky prodávajícímu k okamžiku, kdy se přijetí nabídky dostane do sféry prodávajícího, ledaže prodávající po obdržení přijetí nabídky kupujícím projeví bez zbytečného odkladu nesouhlas s uzavřením smlouvy z důvodu nedostupnosti objednaného zboží.
 8. Podle uzavřené smlouvy je prodávající povinen dodat kupujícímu určené zboží a kupující je povinen toto zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu, to vše v souladu se smlouvou a těmito obchodními podmínkami.
 9. Smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena v elektronické formě a je tvořena nabídkou prodávajícího, přijetím nabídky ze strany kupujícího a obchodními podmínkami. Smlouva je v elektronické formě uložena u prodávajícího, žádná jiná osoba k ní nebude mít přístup.
 10. Kupující si je vědom skutečnosti, že není oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, neboť smlouva je uzavřena v podnikatelském režimu a tudíž se § 1829 občanského zákoníku, stejně jako ostatní právní normy chránící spotřebitele, pro smlouvu nepoužije.

III. Dodání zboží

 1. Zboží je prodávajícím dodáváno prostřednictvím osobního odběru kupujícího v provozovně (skladu), předáním k poštovní přepravě nebo k přepravě jinému přepravci na místo dodání zvolené kupujícím, nebo vlastní dopravou prodávajícího. V případě zasílání zboží prodávajícím (prostřednictvím České pošty, s. p. nebo jiného přepravce) vybírá přepravce prodávající, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto, že si kupující zajistí přepravu vlastní či si sám sjedná dopravu zboží s přepravcem. V případě, že přepravce bude vybírán ze strany prodávajícího, vyvine prodávající snahu k zajištění co nejpřijatelnější ceny za přepravu.
 2. Zboží je dodáno jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže kupní smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím. V kupní smlouvě se mohou smluvní strany dohodnout na okamžiku a místě dodání i jinak.
 3. Prodávající se zavazuje předat zboží k přepravě do 2 pracovních dnů po zaplacení kupní ceny na základě vystavené konečné faktury, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak. To neplatí, pokud je mezi smluvními stranami dohodnuto, že přepravu si zajistí kupující a nebude z důvodů na straně kupujícího nebo přepravce možné předat zboží v uvedené lhůtě k přepravě. Případné uvedené předpokládané doby dodání jsou pouze orientační a nezávazné.
 4. Náklady spojené s přepravou zboží hradí kupující, pokud cena zboží dle kupní smlouvy je nižší nebo se rovná 15 000,- Kč.
 5. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění a náhradu vzniklých nákladů, které takto marně vynaložil.
 6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jinak než bylo uvedeno v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 7. Přeprava a předání zboží se řídí všeobecnými podmínkami přepravce.
 8. Kupující je povinen zboží převzít v místě dodání a v předpokládaném čase dodání určeném přepravcem, případně uložené u přepravce v místě a ve lhůtě podle podmínek přepravce. Poruší-li tuto povinnost, je povinen prodávajícímu nahradit veškerou újmu z tohoto důvodu vzniklou, spočívající zejména v nákladech na vrácení zboží a případných nákladech na opětovné dodání. Prodávající je oprávněn si tuto náhradu škody započítat oproti částce uhrazené na cenu za zboží.
 9. Na každou osobu nacházející se v místě dodání zvoleném kupujícím se hledí, jakoby byla kupujícím zmocněna k převzetí zboží. Za ztrátu, poškození či odcizení zboží touto osobou odpovídá kupující.
 10. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním přepravci pro přepravu do místa určení. Není-li zboží přepravováno, tak jeho převzetím.
 11. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením kupní ceny a jeho převzetím, a to tou z těchto skutečností, jež nastane později. 

IV. Platební podmínky

 1. Kupní cenu je možné určit v Kč nebo EUR. Platba je možná bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, nebo na dobírku přepravci.
 2. Prodávajícím bude vystavena konečná faktura, která bude kupujícímu zaslána elektronicky. 

V. Práva z vadného plnění

 1. Zboží je vadné, není-li kupujícímu dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení zvlášť ujednány, platí údaje o jakosti a provedení uvedené u zboží v katalogu internetového obchodu, jinak prodávající plní v jakosti a provedení vhodných pro obvyklý účel s ohledem na ustanovení čl. I odst. 5 těchto obchodních podmínek.
 2. Kupující bere na vědomí, že na zboží není ze strany prodávajícího poskytována žádná záruka za jakost ve smyslu ust. § 2113 občanského zákoníku.
 3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího.
 4. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
 5. V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího je kupující povinen si zboží prohlédnout ihned při převzetí. V případě shledání vady je povinen ji vytknout prodávajícímu okamžitě.
 6. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči podle odst. 4 a odst. 5 tohoto článku V zjistit, právo z vadného plnění mu nenáleží. Vady zboží mohou být kupujícím vytknuty prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 48 hodin po převzetí zboží a to včetně vad skrytých, pro které se ust. § 2112 občanského zákoníku nepoužije. V opačném případě práva z vadného plnění kupujícího zaniknou.
 7. Je-li vadné plnění porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady. Prodávající odstraní vadu dodáním nového nebo chybějícího zboží nebo jeho části. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 8. Za porušení smlouvy se nepovažuje dodání zboží se znehodnocenými visačkami, případně s absencí visaček na tomto zboží. Kupující dále bere na vědomí, že některé vlastnosti zboží spočívající zejména ve velikosti, odstínu, apod., které jsou odlišné od smlouvy, nelze považovat za skutečnosti, které zakládají kupujícímu práva z vadného plnění.
 9. Pokud je obal zboží při jeho převzetí kupujícím zjevně poškozený, je kupující povinen oznámit tuto skutečnost přepravci a sepsat reklamační protokol. Má právo odmítnout z tohoto důvodu převzetí zásilky. V případě, že kupující takovou zásilku převezme, nelze uplatňovat jakákoliv práva z vadného plnění u prodávajícího.
 10. Uplatnění práv z vadného plnění a jejich vyřízení může proběhnout pouze těmito způsoby
  1. zaslání vyřízené reklamace na adresu uvedenou kupujícím na dobírku
  2. zaslaní vyřízené reklamace na adresu kupující společně s plněním podle další nové smlouvy
 11. Náklady spojené s uplatněním práv z vadného plnění hradí bez ohledu na výsledek reklamace vždy kupující, vyjma nákladů na zaslání vyřízené reklamace společně s nově koupeným zbožím podle písm. c) předchozího odstavce, které se řídí podle nového ujednání, a tudíž se pro smlouvu ust. § 1924 občanského zákoníku nepoužije.
 12. V ostatních záležitostech se práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména jeho § 1914 až 1925 a 2099 až 2112.
 13. Vytknutí vady podle tohoto článku V. lze učinit pouze písemně. 

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu nezbytném pro jednání o uzavření smlouvy a pro její plnění. Tyto údaje mohou být v nezbytném rozsahu zpřístupněny osobám, jež prodávající nebo kupující pověří dílčím plněním smlouvy, zejména bankovní instituci a doručovateli.
 2. Kupující vedle toho uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to jména, příjmení, adresy bydliště, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, historie prohlíženého zboží a nákupní historie, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb kupujícímu a za účelem vedení případného uživatelského účtu kupujícího až do odvolání tohoto souhlasu kupujícím, případně sdělení jeho nesouhlasu.
 3. Prodávající má v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů povinnost kupujícímu na jeho žádost bez zbytečného odkladu předat informaci o zpracování jeho osobních údajů s obsahem podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na její poskytnutí.
 4. Pokud kupující zjistí nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav, zejména blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací osobních údajů. 

VII. Volba práva a sudiště

 1. Veškeré právní vztahy s mezinárodním prvkem vyplývající z uzavřené kupní smlouvy, jakož i právní vztahy s mezinárodním prvkem vzniklé v souvislosti se sjednáváním této kupní smlouvy, mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem.
 2. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou s mezinárodním prvkem mezi prodávajícím a kupujícím budou přednostně řešeny dohodou. Pokud nedojde k dohodě, jsou k rozhodování příslušné české soudy, a to obecný soud prodávajícího. 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany spolu právně jednají prostřednictvím e-mailových zpráv. Prodávající zasílá e-mailové zprávy kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím v rámci přijetí nabídky, případně v oznámení o reklamaci. Kupující zasílá e-mailové zprávy na adresu prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 2. Prodávající je oprávněn provozovat živnost na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad. Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy se neliší od základní sazby a nese je v plné výši kupující.
 4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 5. V případě, že se některé z ustanovení těchto obchodních podmínek stane neplatným či neúčinným, není dotčena platnost jejich ostatních ustanovení.
 6. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.8.2017